0

Všeobecné obchodné podmienky, PAPIER LECHMAN

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. – Močarianská 5067, 07101 Michalovce.
Veľkoobchod školských a kancelárskych potrieb
PAPIER LECHMAN s.r.o. Močarianská 5067, 07101 Michalovce
IČO : 47 102 357, IČ DPH : SK2023743095

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianská 5067, 07101 Michalovce (ďalej len PAPIER LECHMAN s.r.o.) a jeho zákazníkmi pri dodávkach školských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.
2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. www.lechman.sk ,predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
4. VOP boli vytvorené na základe Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

II Kúpna zmluva
1.K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o..

2.Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

III. Objednávanie tovaru
1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, faxom alebo telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. na adrese www.lechman.sk.
2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
- obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu)
- kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis
- množstvo objednávaného tovaru
- adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho
- termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP
- meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka
- meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
3. Po obdržaní objednávky je spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 48 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v  tomto prípade dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.
4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri nákupe cez elektronický obchod.

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky
1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom,  pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.lechman.sk. Predajca si vyhradzuje právo na kontrolu obsahu prijatej objednávky a v prípade nevyhnutných zmien v objednávke ako je neaktuálna predajná cena, ktorá je zapríčinená chybou systému, aktuálnym kurzom, zmenou ceny u dodávateľa, prípadne  nedostupné množstvo tovaru bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. Predajca je povinný zákazníka informovať o daných zmenách. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.
2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo hotovostné spôsoby platby. Pri bezhotovostnom spôsobe platby hovoríme pri prevode prostriedkov na účet spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. bankovým prevodom. V prípade bezhotovostného prevodu (bankový prevod)  sa cena považuje za uhradenú okamžikom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o., uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie výdavkový pokladničný doklad vystavený zákazníkom a potvrdený spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o. alebo príjmový pokladničný doklad vystavený zákazníkovi spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o.. Kupujúci môže uhradiť čiastku v hotovosti (dobierkou) pri preberaní tovaru, pričom dokladom o  zaplatení je faktúra, ktorá sa nachádza vo vnútri zásielky. 
3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o.. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.
4. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.
 

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky
1. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 100,– Euro bez DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 100,– Euro bez DPH bude spoločnosť  PAPIER LECHMAN s.r.o. účtovať dopravné vo výške 4,80 Euro s DPH +1,20 s DPH za dobierku za prepravu prostredníctvom UPS. Dopravné nebude zákazníkovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o čiastočné plnenie alebo o dodatočné vykrytie zákazníkovej objednávky.
2. Spoločnosť  PAPIER LECHMAN s.r.o. dodá objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do  48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do  48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný tak ako to je  uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.
3. Zákazník je povinný spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.
4. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o.. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry.
5. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.

VI. Reklamácie a záručná doba
1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať daný balík. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne, alebo telefonicky ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť prostredníctvom emailu na lechman@in4.sk, alebo telefonicky na 056/6432024.
2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne, alebo telefonicky najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s  potrebnou dokumentáciu a  v  originálnom balení. V  prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o  tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v  danej lehote, v  prípade ak nebude informácia o  účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.
3. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti si vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
4.Fotografie používané na internetovom obchode www.lechman.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

VII. Spracovanie osobných údajov
1.Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  PAPIER LECHMAN s.r.o., so sídlom: Močarianska 567, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro, vložka

32046/V, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2.. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť   PAPIER LECHMAN s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o. (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií- článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o.je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

  •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.Plnenie zákonných povinností spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o.

Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o.  spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou PAPIER LECHMAN s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti PAPIER LECHMAN s.r.o.:

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018