0

Reklamácia a vrátenie tovaru

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať daný balík. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne, alebo telefonicky ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť prostredníctvom emailu na lechman@in4.sk, alebo telefonicky na 056/6432024.
2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne, alebo telefonicky najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s  potrebnou dokumentáciu a  v  originálnom balení. V  prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o  tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť PAPIER LECHMAN s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v  danej lehote, v  prípade ak nebude informácia o  účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.
3. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti si vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
4.Fotografie používané na internetovom obchode www.lechman.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.